Witaj w Fundacji DAR SztukiFundacji założonej z pasji i z serca. Naszą misją jest kreowanie realnych zmian poprzez sztukę i rozwój 

Welcome to the DAR Sztuki Foundation

The fruit of passion and heartfelt need. Our mission is to create real change through art and development.

Statut Fundacji

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja DAR Sztuki, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Joannę Grabowiecką-Świerszcz, zamieszkałą w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem, oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji, udokumentowanym aktem notarialnym z dnia 20 marca 2023 r., sporządzonym przez Martę Kujawę-Sachadel, notariusza w Warszawie przy ul. Pięknej nr 28/43 lok. 89.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2023.166 t.j. z dnia 2023.01.23) oraz postanowień niniejszego statutu. 

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.


§ 2.

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Pełna nazwa Fundacji brzmi: Fundacja DAR Sztuki. Oprócz pełnej nazwy Fundacja może posługiwać się skrótem DAR Sztuki, pieczęcią oraz logo i logotypem.

3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.

5. W celu prowadzenia działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

6. Fundacja może powoływać i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą oraz tworzyć inne podmioty i uczestniczyć w innych podmiotach na terenie kraju oraz poza jego granicami, uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami.


§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

Fundacja jest organizacją pozarządową, może ubiegać się o statut organizacji działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po spełnieniu warunków prawem określonych.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na główne cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji są:

1. Działalność artystyczna w zakresie teatru, literatury, muzyki, sztuk wizualnych, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i multimediów.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury polskiej w Polsce oraz jej promocja poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Działania na rzecz kobiecości jako wartości kulturowej.

4. Wspieranie działalności młodych, początkujących artystów na rynku sztuki, w Polsce i za granicą.

5. Działalność integrująca osoby zdrowe, chore i z niepełnosprawnościami przez różne formy sztuki.

6. Podnoszenie poziomu świadomości kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

7. Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

8. Działalność oświatowa, naukowa i edukacyjna.

9. Wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, z wykorzystaniem działalności artystycznej, arteterapii i psychoedukacji. 

10. Promowanie zrównoważonego rozwoju, świadomej konsumpcji, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z wykorzystaniem działalności artystycznej. 


§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele inicjując lub wspierając (programowo, organizacyjnie, promocyjnie, rzeczowo lub finansowo):

1. Realizacje projektów o charakterze artystyczno-rozwojowym, cyklicznych i jednorazowych, w zakresie sztuk performatywnych i innych dziedzin sztuki.

2. Szeroko rozumiane imprezy kulturalne w formie prezentacji, w tym spektakle teatralne, wystawy, koncerty muzyczne, przeglądy, festiwale.

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, arteterapeutycznej i psychoedukacyjnej poprzez kulturę i sztukę.

4. Programy promujące kobiecość jako wartość w życiu publicznym i artystycznym.

5. Propagowanie idei różnorodności, tolerancji i demokracji oraz likwidowanie uprzedzeń narodowościowych i rasowych, poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań, organizację międzynarodowych rezydencji, festiwali artystycznych z pogranicza sztuk, wspieranie wymiany artystów (dorosłych oraz młodzież artystycznie utalentowaną) z różnych krajów.

6. Budowę otwartego na kulturę i rozwój społeczeństwa poprzez organizację warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji, debat, odczytów, prelekcji, spotkań otwartych i akcji informacyjnych.

7. Programy integrujące poprzez działania w sztuce osoby zdrowe, chore i z niepełnosprawnościami – warsztaty artystyczno-rozwojowe z różnych dyscyplin kultury i sztuki, samorozwoju, seminaria.

8. Działania w zakresie sztuk performatywnych i innych dziedzin sztuki, integrujące osoby z różnych środowisk i pokoleń, także w ramach profilaktyki i rehabilitacji.

9. Programy badawcze w zakresie oświaty, kultury, ekologii i ochrony środowiska.

10. Programy i przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące działalność naukową, oświatową, kulturalną, profilaktyki i ochrony zdrowia, dobroczynności oraz pomocy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, samorządowymi, związkowymi, społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych.

12. Organizowanie działań twórczych, wydarzeń oraz inicjatyw kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, naukowych, akcji medialnych, kampanii społecznych i innych form wspierania realizacji celów statutowych Fundacji. 

13. Programy wydawnicze oraz finansowanie wydawania pism, biuletynów, książek i innych publikacji.


§ 8.

1. Fundacja może realizować swoje cele zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez członkostwo, wspieranie merytoryczne i finansowe instytucji kultury lub organizacji pozarządowych, a także opracowywanie, administrowanie i zarządzanie programami lub projektami innych organizacji lub instytucji, niezależnie od formy prawnej, prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji celów, w całości lub w części wspólnych z celami Fundacji.

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, patronatu, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

4. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.


Rozdział III - Majątek Fundacji

§ 9.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Kwota 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.


§ 10.

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora.

2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, depozytach terminowych, w nieruchomościach, udziałach i akcjach spółek, jednostkach uczestnictwa i certyfikatach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz w innych papierach wartościowych, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek.


§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12.

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji od osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa,

c. zbiórek publicznych, aukcji, imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,

d. dochodów z majątku Fundacji,

e. odsetek i lokat bankowych,

f. zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy Unii Europejskiej,

g. wpływów z tytułu lokat, w tym odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji,

h. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

i. działalności gospodarczej,

j. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania. 

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 13.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi).

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział IV – Organy Fundacji

§ 14.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.


Rozdział V – Zarząd Fundacji

§ 15.

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na adres Fundacji,

b. śmierci członka Zarządu,

c. odwołania przez Fundatora.

5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.


§ 16.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3. opracowywanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz sprawozdań finansowych,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,

6. powoływanie i znoszenie oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i innych placówek Fundacji,

7. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,

8. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,

9. ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy.


§ 17.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa prezes Zarządu samodzielnie.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa prezes Zarządu samodzielnie, wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu (z których żaden nie jest prezesem ani wiceprezesem Zarządu) działających łącznie.


§ 18.

1. Każdy członek Zarządu ma obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu lub wiceprezesa Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos prezesa Zarządu, a w przypadku jego braku wiceprezesa Zarządu.

3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania z wykorzystaniem elektronicznych środków korespondencji, o ile żaden z jego członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.


§ 19.

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane drogą pocztową, telefonicznie lub elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.

4. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Fundator.


Rozdział VI - Rada Fundacji 

§ 20.

1. Rada Fundacji składa się z jednej do trzech osób.

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3. Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na adres Fundacji,

b. śmierci członka Rady Fundacji,

c. odwołania przez Fundatora.

5. Strukturę organizacyjną i formy działania Rady Fundacji określa Regulamin.


§ 21.

1. Rada Fundacji pełni jedynie funkcję doradczą dla Zarządu, a do jej głównych zadań należy w szczególności:

a. Wskazywanie kierunków i zakresu działań Fundacji, 

b. Opiniowanie podejmowanych zadań służących realizacji celów Fundacji,

c. Propagowanie działalności Fundacji związanej z realizacją jej celów statutowych.


Rozdział VII - Działalność Fundacji

§ 22.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje takie zakresy działalności jak (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

a. 58.11.Z - Wydawanie książek;

b. 58.13.Z - Wydawanie gazet;

c. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

d. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;

e. 58.20.Z - Działalność fotograficzna;

f. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

g. 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

h. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

i. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;

j. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

k. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

l. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

m. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

n. 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

o. 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

p. 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

q. 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

r. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;

s. 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

t. 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;

u. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

v. 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

w. 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

x. 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

y. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

z. 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

aa. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana;

bb. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

cc. 84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;

dd. 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

ee. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

ff. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;

gg. 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

hh. 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

ii. 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

jj. 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

kk. 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza;

ll. 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;

mm. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

nn. 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych;

oo. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

pp. 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone mogą być jedynie na cele statutowe Fundacji.


Rozdział VIII - Zmiana statutu Fundacji

§ 23.

Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Fundator podejmując stosowną uchwałę.

Rozdział IX - Zmiana celu Fundacji

§ 24.

1. Fundator uprawniony jest do zmiany celów, dla którego Fundacja została powołana.

2. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.


Rozdział X - Postanowienia końcowe

§ 25.

1. O likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamiania ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, a w przypadku jego braku Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora lub Zarządu, na rzecz działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.


§ 26.

1. W przypadku śmierci Fundatora lub długotrwałej niemożności podjęcia przez niego decyzji co do składu osobowego oraz ilości osób w zarządzie oraz decyzji dotyczących działania Fundacji (z powodu zaginięcia, długotrwałej choroby – stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, lub długotrwałego pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej), decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.

2. W przypadku śmierci Fundatora, Zarząd Fundacji przejmuje prawa i obowiązki Fundatora określone w statucie i stosuje się je w sposób odpowiedni.


§ 27.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2023.166 t.j. z dnia 2023.01.23).


Przekaż DAR: 

48 1090 1014 0000 0001 5412 4212